Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.

Privacy praktijk Amber Lot

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het clientendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

Website privacy

Amberlot.nl, gevestigd aan Nieuwezijdse Voorburgwal 101 2hg, 1012 RG Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Amber Lot is de Functionaris Gegevensbescherming van Amberlot.nl. Zij is te bereiken via infoamberlot@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amberlot.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. IP-adres
 4. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 5. Locatiegegevens
 6. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 7. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 8. Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 9. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infoamberlot@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amberlot.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Verzenden van onze nieuwsbrief
 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 4. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 5. Om producten en diensten bij u af te leveren
 6. Amberlot.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 7. Amberlot.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amberlot.nl neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amberlot.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan, wettelijk verplicht en / of noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor die gegevens worden verwerkt. Het bewaartermijn van de dossiers is 20 jaar na de laatste wijziging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Amberlot.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amberlot.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Amberlot.nl uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. We werken bijvoorbeeld met derden aan bepaalde projecten en met diverse freelancers om onze producten en services te verbeteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Amberlot.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Amberlot.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, of op de cookie banner uw eigen voorkeur kenbaar te maken.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Analytische cookies op de website

Naam 

Geplaatst door

Verloopt na

Doeleinde

_ga

Google Analytics

2 jaar

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gid

Google Analytics

Beëindiging sessie

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Tracking cookies op de website

Tracking cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen, zodat bijvoorbeeld advertenties die worden weergeven relevanter kunnen zijn voor de individuele bezoeker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor zowel de bezoeker als de adverteerder.

Naam 

Geplaatst door

Verloopt na

Doeleinde

fr

Facebook

3 maanden

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

NID

Google Analytics

6 maanden

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

ads/ga-audiences

Google Analytics

Beëindiging sessie

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die zich naar klanten kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende website.

collect

Google Analytics

Beëindiging sessie

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

_hjIncludedInSample

Hotjar

Beëindiging sessie

Gebruikt door Hotjar om kwalitatieve analyse van bezoekgedrag

BizoID

ads.linkedin.com

180 dagen

Gebruikt voor Linkedin om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

lang

ads.linkedin.com

Beëindiging sessie

Gebruikt voor Linkedin om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

UserMatchHistory

ads.linkedin.com

180 dagen

Gebruikt voor Linkedin om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

test_cookie

doubleclick.net

Beëindiging sessie

Test cookie van advertentieplatform doubleclick

IDE

doubleclick.net

390 dagen

Registreert een ID om gerichte adverenties te kunnen tonen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amberlot.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infoamberlot@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Amberlot.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amberlot.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via infoamberlot@gmail.com

Versie: 19 december 2021